web bóng đá số

STTSố - Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
1 80/2017/TT-STCThông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất02/08/2017Tải về
2 111/2016/QĐ-UBNDQuyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai21/12/2016Tải về
3 11/2016/QĐ-UBNDQuyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai02/03/2016Tải về
4 91/2014/QĐ-UBNDQuyết định Ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai27/12/2014Tải về
5 52/2013/QĐ-UBNDQuyết định Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 201420/12/2013Tải về
6 45/2013/QĐ-UBNDQuyết định bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 201315/10/2013Tải về
7 40/2013/QĐ-UBNDQuyết định bổ sung giá đất ở đô thị tại phụ lục số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 201313/09/2013Tải về
8 36/2013/QĐ-UBNDQuyết định bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 201320/08/2013Tải về
9 37/2013/QĐ-UBNDQuyết định bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 201320/08/2013Tải về
10 17/2013/QĐ-UBNDQuyết định bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 201319/06/2013Tải về
12
web bóng đá số Sơ đồ trang web

1234