app tài xỉu online

Năm 2024: Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 34
CTTĐT - Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, các Nghị định của Chính phủ, văn bản của Thanh tra Chính phủ; UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/01/2024 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) trên địa bàn tỉnh; củng cố lòng tin của Nhân dân; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó xác định phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng; việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tại Kế hoạch năm 2024, tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các quy định của pháp luật về PCTN, TC. Hàng năm, lấy kết quả công tác PCTN, TC để làm tiêu chí trong việc bình xét thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

(2) Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN, TC. Kịp thời khắc phục những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực đặc biệt trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, tài chính, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng, y tế, giáo dục…

(3) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh qua các hình thức truyền thống như báo, đài, trang thông tin điện tử, tổ chức hội nghi, cuộc thi trực tuyến kết hợp với một số hình thức tuyên truyền khác phù hợp.

anh tin bai

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC thông qua hình thức tổ chức các cuộc thi (ảnh minh họa).

(4) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác PCTN, TC. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có ý thức tham gia phát hiện hành vi tham nhũng. Xây dựng biện pháp bảo vệ người phát hiện, tố cáo tham nhũng.

(5) Tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng theo quy định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

(6) Công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua hoạt động giám sát; kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thanh tra, kiểm tra phát hiện tham nhũng; giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN, TC của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương; điều tra, truy tố, xét xử.

(7) Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

(8) Công tác đánh giá công tác PCTN hằng năm theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ (chấm điểm công tác PCTN năm 2023).

(9) Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC.

(10) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động ban hành Kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2024 để triển khai thực hiện.

Đồng thời xây dựng kế hoạch riêng, cụ thể chi tiết để tổ chức thực hiện và xây dựng báo cáo theo quy định các nhiệm vụ: (1) Kế hoạch xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN, TC. (2) Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, TC. (3) Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC. (4) Kế hoạch kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, TC. (5) Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. (6) Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. (7) Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. (8) Kế hoạch rà soát xung đột lợi ích trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. (9) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:175
 • Hôm nay:7,746
 • Trong tuần:31,879
 • Tất cả:78,497,600
app tài xỉu online Sơ đồ trang web