cuoc co keo

Sa Pa với công tác giảm nghèo bền vững
Lượt xem: 70
CTTĐT - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Sa Pa đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện tạo nên bước chuyển về giảm nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
anh tin bai

Mùa vàng trên bản Lếch Dao (thị xã Sa Pa)

Là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao (kết quả rà soát năm 2022 là trên 28%) của tỉnh Lào Cai, trong những năm qua, với mục tiêu thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thị xã Sa Pa đã triển khai nhiều giải pháp xóa nghèo bền vững. Theo đó, thị xã Sa Pa đã ban hành Quyết định số 465-QĐ/TU ngày 09/2/2022 kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã Sa Pa, giai đoạn 2021-2025 để chỉ đạo, giải quyết những công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn thị xã, trong đó đồng chí Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã trực tiếp là Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban hành các kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, kế hoạch thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU về Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 -2025, trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2023... Đây được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong toàn giai đoạn. Bên cạnh đó, huyện cũng xác định phải sử dụng có hiệu quả, lồng ghép các nguồn đầu tư từ các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, các nguồn vốn phi chính phủ và nguồn vốn hỗ trợ xã hội hóa để đẩy nhanh tiến độ xóa nghèo bền vững.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn, trong năm 2023 thị xã Sa Pa đã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững theo hướng hàng hóa, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo quy hoạch; tạo cơ hội tốt để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động tại các xã vùng cao, nhằm tạo việc làm tại chỗ. Thực hiện lồng ghép, sử dụng kịp thời, có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triến kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi, để thực hiện có hiệu quả hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt đối với hộ nghèo đa chiều để trợ giúp đối tượng có thể tiếp cận tốt hơn đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, thông tin. Trợ giúp kịp thời các hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo từ các nguyên nhân rủi ro gây nên…

Theo Phòng Lao động – TBXH thị xã, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã; Thường trực UBND thị xã đã phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phụ trách các dự án thành phần. Cụ thể, đối vợi Dự án 2 (Đa dạng hóa sinh kể, phát triển mô hình giảm nghèo) giao UBND các xã, phường chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; về Dự án 4 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững)giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện…

Để đảm bảo sử dụng nguồn lực thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn, UBND thị xã Sa Pa đã tham mưu các Nghị quyết của HĐND về việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (vốn đầu tư và vốn sự nghiệp), đồng thời tiến hành phân bổ chi tiết nguồn vốn đến các công trình, dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần theo từng năm. Tăng cường phân cấp, trao quyền; phân công rõ ràng nhiệm vụ thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia cho cấp xã, phường góp phần nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện cho cán bộ, công chức, viên chức; thúc đẩy năng lực tự thực hiện của cộng đồng dân cư.

Theo đó, Giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn thực hiện 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Sa Pa là gần 72 tỷ đồng. Cùng với tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thị xã tích cực huy động nguồn lực từ cộng đồng, góp sức giảm nghèo, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội. Riêng tổng nhu cầu kinh phí năm 2023 trên địa bàn toàn thị xã trên 17,5 tỷ đồng từ nguồn sách sách trung ương, địa phương; đồng thời huy động từ người dân, doanh nghiệp đối ứng vào từng dự án cụ thể.

Triển khai nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo, thị xã ưu tiên cho 8 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Trên 5.000 lượt hộ dân được tiếp cận vay vốn phát triển nông nghiệp; bảo tồn nghề truyền thống; hình thành các mô hình du lịch cộng đồng. Thực tế cho thấy trên địa bàn thị xã Sa Pa, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển du lịch thì việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tương đối hiệu quả góp phần quan trọng không chỉ giúp tạo việc làm tăng thu nhập mà còn hình thành chuỗi sản xuất từ đây khai thác hiệu quả lợi thế, đất đai khí hậu rất nhiều hộ gia đình có thu nhập tốt vượt lên thoát nghèo. Bởi vậy, ngay từ đầu năm 2023 thị xã đã ban hành các quyết định phê duyệt và triển khai các dự án: cây Nhất Chi Mai tại xã Tả Van;  dự án thêu, cây Lanh ở các xã Ngũ Chỉ Sơn, Hoàng Liên, Tả Van;  dự án phát triển cây Lan Kiếm Hồng Hoàng tại xã Ngũ Chỉ Sơn. Đến nay một số dự án bảo tồn nghề thêu, lanh tại một số xã đã triển khai một số nội dung, hoạt động như tập huấn, mua hỗ trợ các trang thiết bị như vai, chỉ thêu.

Để đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạoviệc làm bền vững; cũng trong năm 2023, UBND thị xã đã chỉ đạo, tổ chức các hoạt động như tư vấn, khảo sát tại 20 trường trung học cơ sở với gần 6.000 học sinh; đưa học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS các xã, phường đi thăm quan, trải nghiệm thực tế tại các Trường: Cao đẳng Lào Cai, trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa Hà Nội… để định hướng, phân luồng cho học sinh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Với sự vào cuộc tích cực của các địa phương, đơn vị năm 2023, toàn thị xã đã tạo việc làm mới 1.330 lao động, mở 26 lớp đào tạo nghề từ nguồn các chương trình MTQG giảm nghèo và vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kết hợp với các nguồn chương trình, kinh phí của tỉnh và các đơn vị đào tạo trong ngoài tỉnh đào tạo cho gần 1.300 lao động, đạt 74.07% kế hoạch. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn thị xã đạt 56%, trong đó lao động có văn băng chứng chỉ đạt 23,5%.

Nhờ có hướng đi đúng, chính quyền và Nhân dân đồng lòng, năm 2023, thị xã Sa Pa đã giảm trên 900 hộ nghèo, tỷ lệ giảm đạt 7,75% (toàn thị xã hộ nghèo chiếm tỷ 20,69%, tương đương 2.893 hộ nghèo); riêng tại 8 xã nghèo, tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 9,28%. Tuy nhiên, số hộ thoát nghèo cơ bản chuyển sang cận nghèo và còn nguy cơ tái nghèo.

Bước sang năm 2024, cùng với quyết tâm chính trị cao trong công tác giảm nghèo, và với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, việc triển khai chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn Sa Pa luôn sẽ tập trung vào xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo, đề án giảm nghèo của thị xã; tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo công tác an sinh xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo; tăng cường thực hiện giải ngân cho các hộ nghèo và cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, mua sắm trang thiết bị cần thiết cho sản xuất và đời sống; quan tâm chú trọng công tác hỗ trợ phát triển ngành nghề giúp cho người dân có thêm thu nhập cải thiện đời sống, tăng cường công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thị xã làm kinh tế, sử dụng vốn vay có hiệu quả, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có những biện pháp kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện. Để giảm nghèo nhanh và bền vững, thị xã Sa Pa đang có lộ trình bài bản, bước đi phù hợp và những giải pháp căn cơ; phấn đấu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người 160 triệu đồng/năm; đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc, ấm no./.

Hồng Minh

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:141
 • Hôm nay:6,610
 • Trong tuần:106,777
 • Tất cả:78,394,645
cuoc co keo Sơ đồ trang web