tip bóng đá

Lào Cai: Đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 153
CTTĐT - Để kịp thời khắc phục những hạn chế và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác xây dựng nông thôn mới; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG)Xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.

Đề cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu

Đề cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, giải quyết công việc, tiếp tục nỗ lực để vượt qua khó khăn, thách thức và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh;sát sao, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Xác định đây là chương trình có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách, theo dõi, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực được phân công. Hàng quý phải xuống cơ sở nắm bắt và có báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí; ưu tiên đầu tư cho các địa phương nằm trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, hiệu quả, bền vững; không chạy theo thành tích, không làm phát sinh nợ đọng và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủyLào Cai, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).  Củng cố, đẩy mạnh thành lập và phát triển hợp tác xã kiểu mới góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho Nhân dân và giảm tỷ lệ nghèo đa chiều.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, giúp đỡ, thi đua khen thưởng

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân đối với công tác xây dựng nông thôn mới; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động chỉ rõ những phần việc người dân cần thực hiện để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới với hình thức linh hoạt, thiết thực, minh bạch.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị -xã hộitiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Định kỳ tổ chức điều tra về sự hài lòng của người dân với tiến độ và kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.Tuyên truyền, vận động ký giao ước thi đua giữa các tổ chức trực thuộc, đoàn viên, hội viên để tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng nông thôn mới nhằm thúc đẩy hiệu quả phong trào thi đua “Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia” trên địa bàn tỉnh Lào Cai và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở nhằm phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và có tính ứng dụng cao để đáp ứng nhu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời; thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực của sự phát triển.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giúp đỡ xã thực hiện các chương trình MTQG. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các Tổ công tác giúp việc thường xuyên theo dõi, bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn để hỗ trợ, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí, cùng UBND xã xây dựng kế hoạch hoàn thành, lộ trình thực hiện đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, trong đó có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể giữa cơ quan giúp đỡ và cơ sở.

Đẩy mạnh các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tập trung rà soát, đánh giá hiện trạng nông thôn mới, chỉ đạo thực hiện để đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo quy định của Bộ tiêu chí NTM cấp xã tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025, có kế hoạch cụ thể, chi tiết duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định; quan tâm đến việc xây dựng nông thôn mới tại thôn, bản. Định kỳ tổ chức họp đánh giá theo từng tháng và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trướng ngày 25 hằng tháng.

Quan tâm, tập trung và đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân thực hiện các nội dung về văn hóa, môi trường, chất lượng sống; cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực phòng, chống các tệ nạn ở nông thôn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình tại cơ sở để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

Đến nay, toàn tỉnh có 62/127 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 01 xã so với năm 2021, đạt 66% kế hoạch giai đoạn. Trong đó có 05 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn nâng cao, tăng 03 xã so với năm 2021, đạt 11% so với kế hoạch giai đoạn.


Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:300
 • Hôm nay:29,499
 • Trong tuần:97,251
 • Tất cả:78,385,119
tip bóng đá Sơ đồ trang web