bóng đá luôn

Quy định đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh
Lượt xem: 185
CTTĐT- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2024.

Theo Thông tư, mục đích của việc về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh nhằm tạo các cơ hội học tập công bằng và điều kiện thuận lợi để mọi người trong xã hội được tham gia học tập, thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời giúp Ủy ban nhân dân các cấp tự đánh giá thực trạng xây dựng xã hội học tập; xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập phù hợp với thực tế của địa phương.

Nguyên tắc đánh giá, công nhận là công khai, dân chủ, minh bạch; đúng tiêu chí, điều kiện, quy trình, thẩm quyền quy định tại Thông tư này.

Thông tư nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận tỉnh đạt "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh.

Công nhận "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh theo 2 mức độ: mức độ 1, mức độ 2.

Tỉnh được công nhận mức độ 1 sau ít nhất 1 năm (12 tháng) kể từ ngày ra quyết định công nhận có thể đề nghị đánh giá, công nhận nâng mức độ 2.

Kết quả công nhận được bảo lưu trong thời hạn 3 năm (36 tháng) tiếp theo năm được công nhận.

Tiêu chí đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh mức độ 1 gồm 4 tiêu chí:

Tiêu chí 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp tỉnh với các chỉ tiêu gồm: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; tổ chức triển khai phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời.

Tiêu chí 2: Huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi để thực hiện xây dựng xã hội học tập ở địa phương gồm các chỉ tiêu: Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để thực hiện xây dựng xã hội học tập; thực hiện đầy đủ các chính sách thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập do trung ương ban hành.

Tiêu chí 3: Hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục đánh giá, công nhận ở cấp tỉnh và thư viện công cộng cấp tỉnh, bảo tàng tỉnh, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh gồm các chỉ tiêu: Thư viện công cộng cấp tỉnh có cung cấp dịch vụ phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện; Bảo tàng tỉnh xây dựng và triển khai tối thiểu 04 chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật trong năm cho người dân;

Tiêu chí 4: Tác dụng của việc xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh gồm các chỉ tiêu: Có ít nhất 90% số huyện được công nhận đạt "Cộng đồng học tập" cấp huyện mức độ 1 theo quy định; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh giảm so với năm trước liền kề.

Tiêu chí đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh mức độ 2

Tiêu chí 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã: Nội dung tiêu chí giống như tiêu chí đánh giá "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh mức độ 1.

Tiêu chí 2: Huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi để thực hiện xây dựng xã hội học tập ở địa phương: Nội dung tiêu chí giống như tiêu chí đánh giá "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh mức độ 1.

Tiêu chí 3: Hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục đánh giá, công nhận ở cấp tỉnh và thư viện công cộng cấp tỉnh, bảo tàng tỉnh, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh: Nội dung tiêu chí giống như tiêu chí đánh giá "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh mức độ 1.

Tiêu chí 4: Tác dụng của việc xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh gồm các chỉ tiêu: Có ít nhất 90% số huyện được công nhận đạt "Cộng đồng học tập" cấp huyện mức độ 2; Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng so với năm trước liền kề.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai việc tự đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh.

Căn cứ kết quả tự đánh giá, nếu tỉnh đáp ứng đủ điều kiện công nhận "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh ở mức độ nào thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ đề nghị công nhận ở mức độ đó (gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính) đến Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 7 của năm sau liền kề năm đánh giá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá, xem xét, quyết định công nhận tỉnh đạt "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuyển đến, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định công nhận tỉnh đạt "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ tiêu chí đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, cấp huyện.

CTTĐT

 

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:1
 • Hôm nay:1
 • Trong tuần:1
 • Tất cả:1
bóng đá luôn Sơ đồ trang web